Vitthal Pratishthan Nimgaon (Te)’s
Vitthal Pratishthan College of Pharmacy, Madha.
Opp. Sunanda Cotex Mill,Tal Madha, Dist. Solapur (413209)


B. Pharmacy.


Mr. Jamdade P.A. M.Pharm. Pharmaceutics
Mr. Jadhav N.D. M.Pharm. Pharmacology
Mr.Vibute R.P. M.Pharm. Pharmaceutical Chemistry
Miss. Gaikwad S.N. M.Pharm. Quality Assurance