Vitthal Pratishthan Nimgaon (Te)’s
Vitthal Pratishthan College of Pharmacy, Madha.
Opp. Sunanda Cotex Mill,Tal Madha, Dist. Solapur (413209)


D. Pharmacy


Mr.Shegar .N.S B.Pharm. -
Mr.Pitale K.S. B.Pharm. -
Mr.Kshirasagar N.S. B.Pharm. -
Mr.Kadam P.V. B.Pharm. -
Mr.Jadhav N.P. M.Pharm. Pharmaceutics
Miss.Dighe N.R. M.Pharm. Pharmacology
Miss.Gaikwad S.N. M.Pharm. Quality Assurance
Miss.Patil A.H. M.Pharm. Pharmacology